Statut Fundacji

Rozdział I. Postanowienia ogólne

§ 1

 1. Polska Fundacja Ochrony i Promocji Zdrowia, zwana dalej Fundacją, działa na podstawie przepisów Ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (tj.: Dz.U. 1991 nr 46 poz. 203 z późn.zm.), Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. 2003 nr 96 poz. 873 z późn.zm.) oraz niniejszego Statutu.
 2. Fundacja została ustanowiona przez Natalię Magreta-Łupińską, zwaną dalej Fundatorką, aktem notarialnym sporządzonym w dniu 13 maja 2019 roku, w Warszawie.
 3. Fundacja posiada osobowość prawną.
 4. Fundacja została powołana do realizacji zadań pożytku publicznego w obszarze ochrony i promocji zdrowia.

§ 2

 1. Siedzibą Fundacji jest Miasto Stołeczne Warszawa.

 2. Czas trwania Fundacji jest nieoznaczony.

 3. Terenem działania Fundacji jest cały obszar Rzeczpospolitej Polskiej, przy czym w zakresie niezbędnym dla właściwego realizowania celów, Fundacja może prowadzić działalność także poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej. 

§ 3

 1. Fundacja posiada osobowość prawną.

 2. Nadzór nad Fundacją sprawuje Minister Zdrowia. 

§ 4

 1. Fundacja może ustanawiać odznaki, medale honorowe i przyznawać je wraz z innymi wyróżnieniami, osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla Fundacji.

 2. Fundacja posiada pieczęć z nazwą Fundacji.

Statut Polskiej Fundacji Ochrony i Promocji Zdrowia